Dar Chrimp


(the dialogue between the Knight (Rkrarn) and Death (Chrimp) from Ingmar Bergman's 'The Seventh Seal',
translated into GeenKrimpian)Rkr: Worrner vrems juch?
Chr: Och vremer dar chrimp.
Rkr: Prarkachs juch moch trach?
Chr: Och prarrkecher arr kichachar r kentr juchik.
Rkr: Och durrder.
Chr: Vrems juch krarr?
Rkr: Lucharm ochik vremt krarr, üchter och nörr. Fachterk kokk.
Chr: Darr wracherer mecher everecher, och üchter töllts nörrer öhtstlerch.
Rkr: Sprüller juch skchechkerch?
Chr: Worrneror juch durrds drerch?
Rkr: Chch! Och hirmtsesr m tschildrarachr.
Chr: Och vremer trarmlicher borrt kspirtn.
Rkr: Nörr brborrt k och.
Chr: Worrnrorrn chrachns kspirt p moch?
Rkr: Drer vremt annchelnch nönnr ochik.
Chr: Chamrs juch chlickrch.
Rkr: Tsaitsaitrch och totochr, och rrcher. N wirrnerim och ovrohrks, juch mrörks moch prarrkech. Juch ntfrch dachr tskumchrch.
Chr: Dr vremt chlörrtr ochik.


From the music theatre production 'Geen Krimp, Gustav!', directed by Ludivine Petit (Frankfurt/München 2009, Mulhouse 2010)